Privatlivspolitik

En virksomhed
er efter EU’s databeskyttelsesforordning forpligtet til at give den
registrerede (patienten) en række informationer, når personoplysninger
indsamles fra den registrerede. Privatlivspolitikken lægges på
klinikkens hjemmeside.

PLO og Bruun
& Hjejle Advokatpartnerselskab har udarbejdet nedenstående skabelon,
som den enkelte praksis selv skal gennemgå og tilrette, så
oplysningerne stemmer overens med de konkrete forhold i klinikken.

PLO og Bruun
& Hjejle Advokatpartnerselskab påtager sig intet ansvar for
medlemmernes anvendelse af dette materiale og kan ikke gøres ansvarlige
for senere regelændringer, der måtte få betydning for indholdet og behov
for opdatering deraf. Medlemmernes tilegnelse og anvendelse af
materialet sker på medlemmernes eget ansvar og Bruun & Hjejle
Advokatpartnerselskab og PLO kan således ikke gøres ansvarlig for fejl
og mangler i indholdet der måtte opstå som følge af medlemmernes
anvendelse af materialet.

Privatlivspolitik for patienter

Behandling af oplysninger

I
forbindelse med min undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som
patient indsamler og behandler læge Dariusz Worek som dataansvarlig en
række personoplysninger om dig. Dette er vi forpligtet til efter
autorisationslovens kap. 6 og journalføringsbekendtgørelsen.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan læge Dariusz Worek behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

Typer af oplysninger

Læge
Dariusz Worek indsamler og behandler følgende typer af
personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger:

 • Navn,
  adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer køn,
  familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse
  Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):
 • Helbredsoplysninger
  (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder,
  scanningsvar mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt
  religiøse forhold.

Formål

Min behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Min undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig
 • Udarbejdelse af lægeerklæringer
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier
 • Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter
 • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier
 • Afregningsformål
 • Overholde
  vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s
  databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant
  sundhedsretlig lovgivning, f.eks.

  • Dokumentationspligt
  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
  • Iværksættelse
   og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske
   sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre
   uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller
   distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb
   (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og
   elektroniske kommunikationssystemer
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
  • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning
  • [indsæt andre forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, hvis relevant]

Frivillighed

Når
jeg indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du
personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse
personoplysninger til mig. Konsekvensen af ikke at give mig
personoplysningerne vil være, at jeg ikke kan varetage formålene
ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge,
diagnosticere eller behandle dig.

Kilder

I
nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre
sundhedspersoner, f.eks. sygehuse eller ved opslag i elektroniske
journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i
overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Videregivelse af personoplysninger

Idet
omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering
eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet
og delt med følgende modtagere:

 • Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.
 • Der
  videregives oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser),
  Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsdatastyrelsen (medicin,
  vaccinationer, utilsigtede hændelser og dødsfald), politi og domstole,
  sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at
  der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
 • Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret).
 • Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.
 • Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne.
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer.
 • Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via FMK.
 • Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.
 • I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber.

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 • Til
  brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og
  videregives almindelige personoplysninger i medfør af
  databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme
  personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af
  databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
 • Herudover
  er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved
  den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap.
  6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler
  (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens
  kap. 9.
 • Oplysninger
  til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr.
  måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om
  almen praksissundhedslovens §60.
 • Medicinordinationer
  på recepter samt vaccinationer sendes via IT-tjenesten FMK efter
  reglerne i sundhedslovens § 157 og bekendtgørelse om recepter og
  dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3.
 • Kliniske
  patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i
  sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af
  oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også
  videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.
 • Dine
  personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit
  forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a)
  og 9(2)(a).
 • Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.
 • Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende reglerne i sundhedslovens § 45.

Klinikken
er organiseret i en samarbejdspraksis, hvor vi lejlighedsvist behandler
andre lægers patienter. I den forbindelse kan fælles klinikpersonale og
øvrige læger i samarbejdspraksis foretage opslag i din patientjournal,
jf. sundhedslovens § 42a”

Tilbagekaldelse af samtykke. Hvis
behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du
ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket,
påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket,
herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Brug af databehandlere

Dine
personoplysninger behandles og opbevares hos min databehandlere, som
opbevarer dem på vegne af og efter instruks framig . Mine databehandlere
er p.t.

CompuGroup Medical

Dak-E

Web-Reg

DMDD

Opbevaringsperiode

Jeg
opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at
varetage de overfor angivne formål. Jeg har dog i henhold til
journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse i minimum
10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde
hvor jeg er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere
tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor
oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt
afsluttet.

Dinerettigheder

Du
har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til
indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte
oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få
begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre
indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift.
automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).

I
forhold til sletning er denne rettighed dog modificeret af
journalføringsbekendtgørelsen, der i § 14 bestemmer, at der ikke må ske
sletning i patientjournaler, men alene rettelse, tilføjelse.

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt

Hvis
du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger
eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte
mig på [kontaktoplysninger på klinikken].

Adresseoplysninger på klinikken:

Dariusz Worek

Opnørplads 2, 1. sal

6200 Aabenraa

D. 12/6-2018